مشاوره توسعه کسب و کار

تحلیل کسب و کار و استاندارد BABOK

توسعه کسب و کار شامل بکارگیری راهبردها، تاکتیک‌ها و روش‌های مدیریتی و تحلیلی است که منجر به افزایش سود و کاهش هزینه‌های یک کسب و کار می‌شود. با تحلیل دقیقی از وضعیت فعلی کسب و کار، می‌توان به یک نقشه راه برای پیشرفت کسب و کار رسید. در صورتیکه این تحلیل بر پایه بررسی همه جانبه کسب و کار انجام شود، می‌توان درصد موفقیت اجرایی شدن نقشه راه را به میزان زیادی افزایش دهد و پروژه مشاوره توسعه کسب و کار با موفقیت انجام شود. توسعه کسب و کار یکی از خدمات مشاوره مدیریت ما است.

خدمات توسعه کسب و کار

 • تحلیل کسب و کار و عارضه‌یابی فرآیندهای کسب و کار
 • ارائه پیشنهاد برای بهبود فرآیندهای داخلی و خارجی
 • اجرای برنامه‌های بهبود و توسعه کسب و کار پیشنهادی
 • تهیه سیستم‌های اتوماتیک اندازه‌گیری عملکرد و کنترل فرآیندها برای مدیران
 • ارائه پیشنهادهای توسعه‌ دوره‌ای مبتنی بر عملکرد فعلی و پیش‌بینی آینده
 • پیاده‌سازی سیستم‌های توسعه کسب و کار برای افزایش سود و کاهش هزینه
مشاوره فرآیندهای کسب و کار

تحلیل و ارائه پیشنهادها

مشاوران ما ابتدا با بررسی و تحلیل وضعیت فعلی کسب و کار شما، پیشنهادهای توسعه کسب و کار را به ترتیب اولویت و اهمیتی که برای مدیران ارشد دارد، ارائه می‌کنند.

مشاوره و پیاد‌ه‌سازی پیشنهادها

تیم ما برای پیاده‌سازی پیشنهادهای تصویب شده به کارفرما مشاوره مستمر می‌دهد یا در صورت نیاز کل فرآیندها توسط تیم ما پیاده‌سازی می‌شود.

اندازه‌گیری میزان موفقیت و رسیدن به اهداف

میزان موفقیت و رسیدن به اهدافی نظیر افزایش سود، کاهش یا بهینه‌سازی هزینه‌ها، تسهیل انجام فرآیندهای کاری و … به صورت دوره‌ای اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.

گام‌های اجرایی
 • برگزاری جلسه نیازسنجی با مدیران ارشد و میانی
 • تحلیل داده‌ها و کسب و کار به منظور عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت
 • ارائه پروپوزال حاوی گزارش از وضعیت فعلی، برنامه‌های پیشنهادی برای توسعه کسب و کار، زمان‌بندی انجام پروژه، سیستم‌های گزارش‌گیری و …
 • تعریف شاخص‌های اندازه‌گیری جهت سنجش میزان اثربخشی فرآیندهای توسعه‌ای
 • مشاوره یا پیاده‌سازی برنامه‌های پیشنهادی توسط تیم ما پس از تأیید کارفرما
 • کنترل، اندازه‌گیری مستمر و اصلاح فرآیندهای پیاده‌سازی شده
 • اندازه‌گیری موفقیت پروژه و دستیابی به اهداف توسعه کسب و کار
خروجی‌های مورد انتظار

خروجی‌های مورد انتظار هر پروژه توسعه کسب و کار متناسب با نیاز کسب و کار متفاوت می‌باشد اما در کل، خروجی‌های زیر را می‌توان برای پروژه‌ها در نظر گرفت:

 • افزایش فروش و سود کسب و کار
 • کاهش هزینه‌های انسانی
 • کاهش یا بهینه‌سازی هزینه‌های بازاریابی و فروش
 •  بهبود اثربخشی فرآیندهایی نظیر مارکتینگ، فروش، ارتباط با مشتریان و …
 • افزایش انعطاف پذیری کسب و کار و کسب مزیت رقابتی

برای درخواست خدمات مشاوره توسعه کسب و کار، فرم زیر را تکمیل نمایید: